Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-60515

Vacature: Lid Raad van Toezicht Finance-expertise bij SOML in Roermond

VACATURENR lv-60515 (02-11-2017)


Wie is SOML?
Onder de naam SOML (Stichting Onderwijs Midden Limburg) bieden wij met 1.000 personeelsleden passend voortgezet onderwijs aan ruim 8.000 leerlingen. We maken het voortgezet onderwijs persoonlijker en willen jongeren inspireren, motiveren en écht raken. Uitdagend onderwijs voor alle leerlingen in Midden-Limburg, dáár staat Soml voor.

Dankzij persoonlijk leren bieden wij al onze leerlingen de ruimte om hun eigen keuzes te maken.

De kern van persoonlijk leren is: leren in ontmoeting

Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht zien erop toe dat de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs binnen SOML gewaarborgd zijn. Dat doen ze door toezicht te houden op het bestuur, zoals de code Goed Onderwijsbestuur die we als leidraad zien, voorschrijft. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een adviserende taak.
De Raad van Toezicht vult zichzelf aan via coöptatie, met dien verstande dat de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een bindende voordracht mag doen voor één lid.
De raad is samengesteld uit personen die passen bij de stichting, in het verzorgingsgebied van de stichting woonachtig zijn dan wel betrokken zijn bij maatschappelijke ontwikkelingen in de regio Midden-Limburg, zich met de stichting willen verbinden en die bereid en in staat zijn individueel en als team, toegevoegde waarde aan de stichting te leveren. Daarbij is een profielenmix een belangrijk kenmerk van de raad.
Door de raad worden minimaal de kennisgebieden financiën, personeel en organisatie, juridische zaken en onderwijs(kwaliteit) afgedekt.
Op deze kennisgebieden kan de raad zowel als toezichthouder en als klankbord functioneren. De leden van de raad zijn daarin samen verantwoordelijk als generalisten, waarbij uiteraard gebruik wordt gemaakt van aanwezige specialismen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling portefeuilleschap in te voeren. De raad is een collegiaal team dat collectief besluiten neemt waarop de leden zowel individueel als collectief aanspreekbaar zijn.

Algemene profielschets leden raad van toezicht.
De leden van de Raad van Toezicht beschikken in elk geval over de volgende kwaliteiten:
 • Affiniteit met de doelstelling van de stichting;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring met complexe organisaties;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad en daad als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het College van Bestuur te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • Voldoende beschikbaarheid.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs in het algemeen en de functie van het interne toezicht in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Tegenover de uit te voeren werkzaamheden staat een marktconforme vergoeding. Tegenover de kosten gemaakt in het kader van deskundigheidbevordering staat een extra tegemoetkoming.

Specifieke eisen in het kader van de vacature met Finance-expertise
 • Aantoonbare en brede ervaring en deskundigheid op financieel-economisch gebied.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring met complexe publieke organisaties;
 • Bekend met de actualiteiten binnen de accountancy.
 • Een meer dan bovengemiddeld cijfermatig inzicht en daarbij in staat om snel en doeltreffend verbanden te kunnen leggen.

Enkele aanvullende algemene gegevens.
 • De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie, bij voorkeur vijf en maximaal zeven personen.
 • Personen in dienstverband van de stichting kunnen geen deel uitmaken van de Raad van Toezicht. Hetzelfde geldt voor personen die uit hoofde van een zakelijke relatie en/of uit hoofde van een familierelatie (bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad en relatiepartners) belang kunnen hebben bij de stichting.
 • De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, met dien verstande dat een lid wordt benoemd op bindende voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
 • Leden van de Raad van Toezicht hebben zitting zonder last of ruggespraak.
 • Een lid van de Raad van Toezicht dient in het bijzonder erop toe te zien dat de belangen van het katholiek onderwijs in voldoende mate worden behartigd. Het lid van de Raad van Toezicht dat deze taak voor zijn rekening zal nemen, zal niet dan na voorafgaand overleg met het bisdom-¬ worden aangewezen.
 • Een lid van de Raad van Toezicht dient in het bijzonder erop toe te zien dat de belangen van het algemeen bijzonder onderwijs in voldoende mate worden behartigd. De toezichts-bepalingen maken onderdeel uit van het¬ intern reglement van de Raad van Toezicht. Het betreffende lid zal niet dan na voorafgaand overleg met de gemeente Roermond daartoe worden¬ aangewezen.
 • De Raad van Toezicht vult zichzelf aan met inachtneming van de samenstelling genoemd in het vierde, vijfde en zesde lid van artikel 11 van de statuten.
 • De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting voor een tijdvak van¬ drie jaar en zijn terstond herbenoembaar, doch ten hoogste twee maal. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Herbenoeming van¬ een lid dat een functie in de Raad van Toezicht bekleedde, brengt niet zonder meer herbenoeming in die functie met zich.

Voor meer informatie over de stichting wordt verwezen naar de website van SOML (www.soml.nl).
Voor specifieke vragen aangaande het functioneren van de raad van toezicht SOML kan contact worden opgenomen met de voorzitter van de Raad van Toezicht de heer drs. J.W.F.M. Knapen (M 06-22796871).

Sollicitatie
Hebt u belangstelling voor deze functie en herkent u zich in de hiervoor genoemde kwaliteiten, dan wordt u van harte uitgenodigd te solliciteren.
Uw reactie per email, met daarin opgenomen uw persoonlijke motivatie en cv, kunt u tot 25 november 2017 richten aan de voorzitter van de Raad van Toezicht heer drs. J.W.F.M. Knapen, raadvantoezicht@soml.nl

E-mail  raadvantoezicht@soml.nl
Meer info  www.soml.nl