Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-63262

Vacature: Maatschappelijk Werker - Gerneralist voor Impuls in Simpelveld/Bocholtz

VACATURENR lv-63262 (10-04-2018)

IMPULS SIMPELVELD/BOCHOLTZ ZOEKT EEN:

MAATSCHAPPELIJK WERKER (GENERALIST) M/V

27 uur per week

Aanstelling: vooralsnog tijdelijk (vanaf 1-7-2018 t/m 31-12-2018)
Functie-waardering: schaal 8 (Maatschappelijk Werker 1)
Ingangsdatum: 1-7-2018


Generalist

Algemene kenmerken
De maatschappelijk werker (generalist) is gericht op de krachten en talenten van individuele burgers, groepen en samenlevingsverbanden en vertrouwt op hun vermogen om de kwaliteit van het leven te ver-beteren. Om deze reden en uit het oogpunt van kostenbewustzijn, streeft de maatschappelijk werker naar de lichtst mogelijke inzet van professionele ondersteuning. De functionaris de professional die kennis heeft van het eigen werkgebied, de uitvoering van de (wettelijke) kaders en (ambulante) doorverwijsroutes in de gemeente.

Doel van de functie
Regisseren en (laten) uitvoeren van maatschappelijke ondersteuning aan burgers, cliënt(systemen) en/of huishoudens, verder ‘cliënt’ genoemd. Versterken van de eigen kracht en zelfregie in het werkgebied.

Organisatorische positie
De functionaris ressorteert hiërarchisch onder de manager. Geeft eventueel functioneel en operationeel leiding aan stagiaires en vrijwilligers.

Resultaatgebieden
1. Aannemen en verwerken van ondersteuningssignalen/-vragen van cliënten.
2. Uitvoeren van maatschappelijke ondersteuning (plan) aan cliënten en hun netwerk.
3. Optimaliseren van maatschappelijke ondersteuning in het werkgebied.
4.In samenwerking met het team ontwikkelen van een voorliggend veld van voorzieningen in Simpelveld.

Uitwerking resultaatgebieden
1. Aannemen en verwerken van ondersteuningssignalen/-vragen van cliënten.
 • Aannemen van hulpvragen van of over cliënt, ingebracht door cliënt of derden;
 • Opnemen van signalen over cliënt/(overlast)situatie, ingebracht door cliënt of derden;
 • Analyseren en beoordelen van (de zwaarte en complexiteit van) het signaal c.q. de hulpvraag;
 • Analyseren en beoordelen van (de mate van) het probleemoplossend vermogen en/of eigen kracht en/of zelfregie van de cliënt en zijn netwerk;
 • Definiëren van passende adviezen, initiatieven en/of ondersteuningsbehoeften en toewijzen van acto-ren/uitvoerders;
 • Zo nodig opstellen van een ondersteuningsplan, met de focus op de inzet van 0e of 1e lijn waar kan en de 2e lijn waar moet;
 • Terugkoppelen aan en activeren van belanghebbenden.
Resultaat: hulpvragen/signalen zijn opgenomen en verwerkt, zodanig dat een bij de signalen passende route is geformuleerd, waarbij de generalist steeds gestreefd heeft naar de lichtst mogelijke aanpak.

2. Uitvoeren van ondersteuningsplan met cliënten en hun netwerk.
 • Voert zelfstandig of via derden, acties/interventies op een methodische en resultaatgerichte wijze uit;
 • Ondersteunt de cliënt naar eigen kracht, zelfregie en/of naar participatie, door waar kan te faciliteren en waar nodig (intensief) te interveniëren;
 • Betrekt, activeert en rust de sociale en professionele omgeving van de cliënt toe;
 • Informeert tijdig de manager i.v.m. opschaling casuïstiek;
 • Treedt handelend op en grijpt actief in zonder last te hebben van domeinen, bureaucratie, etc.;
 • Grijpt actief in, adviseert, informeert en ondersteunt op tal van leef- en deskundigheidsgebieden;
 • Verricht intermediaire activiteiten, zoals bemiddelen in conflicten;
 • Evalueert en monitort het ondersteuningsplan en stelt dit zo nodig bij;
 • Afsluiting van casuïstiek en bieden van nazorg;
 • Voldoet aan de afgesproken registratie/verantwoordingsverplichtingen.
Resultaat: de ondersteuning is zodanig uitgevoerd, dat de hulpverleningssignalen/-vragen effectief zijn be-antwoord en de eigen kracht en/of participatie is vergroot.

3. Optimaliseren maatschappelijke ondersteuning in het werkgebied.
 • Adviseert partners omtrent c.q. conform samenwerkingsafspraken;
 • Ontwikkelt, onderhoudt en versterkt netwerken in het werkgebied (is zichtbaar en gaat op mensen af);
 • Zoekt de samenwerking met ketenpartners;
 • Neemt actief deel aan intern en multidisciplinair overleg in/aangaande het eigen werkgebied.
 • Is een pro-actief lid van het Maatwerkteam
 • Voert crisisdiensten uit
Resultaat: de maatschappelijke ondersteuning in het werkgebied is geoptimaliseerd, zodanig dat effectief is bijgedragen aan de doelstellingen van de gemeente.

4. Bijdragen leveren aan professionalisering van het wijkteam.
 • i.s.m. team ontwikkelen van een voorliggend veld van voorzieningen;
 • presentie: het doelgericht aanwezig zijn in de wijken, evenals het gericht contact leggen met burgers;
 • Signaleren: het zien van maatschappelijke vraagstukken in de wijken en opsporen van kansen voor burgerinitiatief en vrijwillige inzet;
 • Ontwikkelen: Op basis van bovenstaande opzetten van nieuwe collectieve activiteiten omtrent maat-schappelijke vraagstukken met inzet van burgers.
Resultaat: het team impuls is de pro-actieve verbindende schakel tussen burgers en maatschappelijke vraagstukken in Simpelveld

Profiel van de functie
Kennis en ervaring:
 • Een afgeronde opleiding op Hbo-Maatschappelijk Werk ;
 • Kennis van werkprocessen en procedures in de organisatie;
 • Kennis van de wettelijke en beleidskaders alsmede van de (regionale) sociale kaart;
 • Analytisch vermogen voor het wegen van (complexe) signalen/hulpvragen om te komen tot een pro-bleemanalyse, diagnose en interventie;
 • Adequaat kunnen handelen in crisissituaties.

Overige functie-eisen:
 • Probleemoplossend vermogen, vindingrijkheid en beoordelingsvermogen in het onderkennen en analyseren van knelpunten in de maatschappelijke ondersteuning;
 • Tact, empathie, motiveren, stimuleren, verbinden, aanspreken, flexibiliteit en vertrouwen bieden zijn vereist in (intensieve) contacten met de cliënt en in contact met instanties;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig ten behoeve van alle contacten (cliënt, ondersteuningsplan, netwerk en instanties). Spreekt en schrijft foutloos en begrijpelijk Nederlands;
 • Oplettendheid is nodig bij de cliëntcontacten, bij het inschatten van consequenties van interventies en bij het volgen van ontwikkelingen op wet- en regelgeving en binnen het eigen werkgebied;
 • Geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig om gedragsverandering bij cliënten te verwezenlijken;
 • Systematisch en ordelijk werken is vereist bij de registratie en dossiervorming, bij het analyseren van signalen/hulpvragen en bij het toepassen van methodieken;
 • Integriteit en betrouwbaarheid in verband met (privacy van) cliënten;
 • Representativiteit is van belang in de cliëntcontacten en leefomgeving;
 • Stressbestendigheid en improvisatievermogen vereist bij interventie in crisissituaties;
 • Kostenbewust bij de afweging van inzet middelen/interventies.

Kerncompetenties:
Vakbekwaam - Klantgericht (met eigen kracht van cliënt als uitgangspunt) – Analytisch vermogen – Resul-taatgericht - Integraal werken.
Werving:
Deze vacature is opengesteld voor zowel het zittende personeel van de organisatie als voor ex-terne kandidaten, waarbij interne kandidaten bij gebleken geschiktheid voorrang krijgen.

SOLLICITATIES VÓÓR 27 APRIL A.S. RICHTEN AAN: Welzijnsgroep Parkstad Limburg
t.a.v. A. Sluijs, Postbus 271. 6400 AG Heerlen of liever: asluijs@welzijnsgroep.nl
Verdere informatie over de functie kan ingewonnen worden bij manager: mevrouw S. Nievelstein
Telefoon: (045) 5602575. of snievelstein@welzijnsgroep.nll

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 4 mei en 9 mei 2018.

.

E-mail  asluijs@welzijnsgroep.nl
Meer info  www.impulskerkrade.nl